Zajęcia

Otwartość organizacyjna i programowa

W pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej preferowany jest otwarty styl pracy i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z możliwościami i potrzebami dzieci, wyzwalają ich potencjał twórczy.

Otwartość organizacyjna przedszkola wyraża się:

 • dostosowaniem czasu pracy przedszkola do potrzeb rodziców

 • uwzględnianiem w rozkładzie dnia dodatkowego posiłku dla dzieci pozostających po godzinie 16,00

 • uzgadnianiem z rodzicami oferty zajęć dodatkowych

 • umożliwieniem rodzicom udziału w realizacji zadań

Otwartość programowa wyraża się w tym że:

 • nauczyciele dokonują wyboru programów wychowania przedszkolnego oraz prowadzonych zajęć dodatkowych, który dopuszcza do realizacji dyrektor przedszkola

 • rodzice są zapoznawani z podstawą programową i z dopuszczonym do realizacji programami

 • wdrożone zostały do codziennej praktyki przedszkola realizowanych innowacji pedagogicznych:

„Wprowadzanie głosek metodą muzycznych teatrzyków dziecięcych”,

Wychowawczo – profilaktyczna „ Ja i inni”

Zabawa – Wychowanie – Nauka

Pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą realizujemy w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do realizacji programy:

 • „Zanim będę uczniem – program wychowania przedszkolnego” Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała

 • Autorski program wychowawczy „Ja, ty, my”

 • Autorski program adaptacyjny „Lubię tu przychodzić”

Dajemy dzieciom możliwość uczestnictwa w ciekawych zabawach i zajęciach, samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania.

Nasze dziecko:

 • jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole

 • zna swoje prawa i obowiązki, które wprowadzają go w świat wspólnoty rówieśniczej i pomagają odnaleźć siebie

 • interesuje się otaczająca rzeczywistością, jest wrażliwe na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych, społecznych i kulturowych

 • szanuje środowisko przyrodnicze

 • pobudza wszystkie zmysły podczas obserwacji, doświadczania, eksperymentowania, uczestniczy czynnie w poznawaniu

 • potrafi cieszyć się z sukcesów ale i radzi sobie z porażkami

 • jest tolerancyjne, życzliwe, otwarte wobec otaczającego świata i ludzi

 • dzieli się swoimi doznaniami, odczuciami i wiadomościami o otaczającym świecie

Nasi nauczyciele

Kadra pedagogiczna to wykształcone i kreatywne osoby, które zapewniają opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie. Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze. Nauczycielki w pracy z dziećmi stosują różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, estetycznej i ruchowej:

 • metody aktywizujące: burza mózgów, metaplanu, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa, gry dydaktyczne itp

 • dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • pedagogika zabawy, El. dramy

 • metodę projektów

 • metodę dobrego startu Bogdanowicz

 • naturalną naukę języka

 • dramę, żywo plan, teatr kukiełkowy, pantomimę

 • elementy metody Montesorii

 • metodę kinestetyczną P. Dennisona

 • elementy metody Domana

 • aktywne słuchanie muzyki B. Strauss

 • ruchu rozwijającego W. Sherborne, K. Orffa, A.M. Kniessów

 • techniki relaksacyjne, bajkoterapii, muzykoterapii

 • logorytmikę

 • szeroki wachlarz technik plastycznych

Przedszkole „Słoneczko” jest bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci w sposób radosny i twórczy będą sobą. Mamy świadomość , że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspakajają ich indywidualne potrzeby.

Misja przedszkola :

„Nasze przedszkole zapewnienia dzieciom sprzyjające warunki rozwoju aktywności poznawczej nastawionej na poznanie współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwienie mu budowania związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Uczy dzieci czerpania radości i satysfakcji z mądrego uczestnictwa w życiu przyrody, rodziny i zespołu rówieśniczego”.

Zajęcia dodatkowe

W trosce o rozwój zainteresowań i zdolności dzieci oferujemy szeroki wachlarz ciekawych zajęć dodatkowych:

W „Słoneczku” toruńskim:

 • język angielski

 • zajęcia rytmiczno – wokalno – taneczne

 • taniec towarzyski

 • logopeda dla dzieci z wadami wymowy

 • gimnastyka korekcyjna

 • basen dla dzieci 6 – letnich

 • religia dla dzieci 5-6 letnich

 • szachy dla dzieci 5-6 letnich

 • zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci 5 -6 letnich

 • zabawy w „basenie chińskim” tz. „Hopland”